VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SLUŽBÁM CO2IN

(pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby)

 1. 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. 1.1Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi Společností a Klientem založený na základě Rámcové smlouvy a podmínky poskytování Služeb CO2IN. Společnost je podnikatelem ve smyslu Občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností Společnost prohlašuje, že se tyto VOP neuplatní na vztahy vzniklé v souvislosti s provozem a/nebo využíváním E-Shopu. Tyto VOP upravují podmínky poskytování Služeb CO2IN v případě, že Klient není spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku, tj. tyto VOP se uplatní pro všechny právnické osoby, a dále pro fyzické osoby uzavírající Rámcovou smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitelská práva stanovená právními předpisy se tak na Klienta neuplatní. V případě, že Klient je spotřebitelem, aplikují se zvláštní podmínky dle VOP pro spotřebitele.
  2. 1.2Před ustanoveními VOP mají přednost odchylná ujednání v Rámcové smlouvě. Záležitosti neupravené Rámcovou smlouvou a/nebo VOP se řídí podle toho ustanovení Rámcové smlouvy nebo VOP, která je danému případu obsahem a účelem nejbližší. Není-li takové ustanovení, řeší se případ podle příslušných právních předpisů a zásad práva soukromého.
  3. 1.3Služby CO2IN umožňují fyzickým a právnickým osobám nepřímo ovlivnit obchodování s emisními povolenkami a zapojit se do následné redukce emisí CO2 transparentním a ověřitelným způsobem zejména tím, že jim bude umožněn Převod Tokenu. Cílem Služeb CO2IN je zapojit širší okruh fyzických a právnických osob do aktivní ochrany životního prostředí.
 2. 2.DEFINICE POJMŮ
  1. V těchto VOP mají následující pojmy s velkým počátečním písmenem následující význam, pokud kontext nevyžaduje jinak:
  1. 2.1Aplikace“ znamená mobilní aplikaci, prostřednictvím které mimo jiné (i) dochází k Převodu Tokenu (ii) Společnost nabízí Klientům umožnit Likvidaci Povolenky, (iii) Společnost může zajišťovat veškerou elektronickou komunikaci (komunikaci na dálku) s Klienty. Aplikace je kompatibilní s operačními systémy Android a iOS a je umístěna ke stažení v obchodech Google Play a App Store.

   Autentizační prvky“ znamená soubor bezpečnostních prvků přidělených Klientovi Společností, zvolených Klientem nebo sjednaných mezi Společností a Klientem pro přístup do Aplikace a zadávání pokynů a operací v rámci Aplikace a Účtu, zejména heslo pro přístup do Aplikace, PIN kód pro přístup do Aplikace, autorizační SMS, biometrické údaje (např. otisk prstu, face ID), mobilní zařízení propojené s Účtem a potvrzovací push notifikace;

   Čas konverze“ znamená okamžik provedení směny peněžních prostředků vložených Klientem na Účet v měně Kč do měny EUR Společností;

   Dokumenty“ znamenají společně Rámcovou smlouvu, VOP, Sazebník, Zásady zpracování a ochrany osobních údajů a EULA;

   E-Shop“ znamená elektronický obchod provozovaný Společností na adrese eshop.co2in.cz;

   EULA“ znamená Licenci pro koncového uživatele softwaru (EULA) mobilní aplikace CO2IN;

   EUR“ znamená Euro, tj. oficiální měnová jednotka zemí Eurozóny;

   “ znamená Koruna česká, tj. oficiální měnová jednotka České republiky;

   Klient“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která je zaregistrována jako uživatel Aplikace se svým Účtem a současně má platně uzavřenou Rámcovou smlouvu;

   Likvidace Povolenky“ znamená vyřazení Povolenky z oběhu, přičemž vyřazením Povolenky z oběhu může dojít nepřímo ke snížení emisí CO2 vypouštěných do ovzduší;

   Likvidace Tokenu“ znamená vyřazení Tokenu z oběhu, tj. zánik Tokenu a nemožnost jeho dalšího použití;

   Limit“ znamená jakoukoliv částku uvedenou v Sazebníku nebo částku, o které bude Klient Společností informován, přičemž se nejedná o Základní limit;

   Náklady“ znamená vynaložené finanční prostředky hrazené Společností třetím stranám v souvislosti s poskytnutím Služeb CO2IN podle Rámcové smlouvy, například poplatky bank za bezhotovostní převody peněžních prostředků do/ze zahraničí a měnové konverze;

   Náprava“ znamená přijetí opatření, které povede k odstranění nebo zmírnění následků Případů porušení;

   Nařízení GDPR“ znamená nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů;

   Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

   Odměna za aktivitu“ znamená odměnu v násobcích Tokenu, kterou Společnost může poskytnout Klientovi za splnění dílčích cílů v Aplikaci;

   Povolenka“ znamená jinou majetkovou hodnotu odpovídající právu vypustit do ovzduší ekvivalent tuny oxidu uhličitého ve smyslu Zákona o obchodování s povolenkami;

   Převod Tokenu“ znamená (i) emise a vypořádání Tokenu mezi Klientem a Společností, a/nebo (ii) směnu Tokenu mezi Klienty, a/nebo (iii) směnu Tokenu za zboží či službu jiného Klienta, a/nebo (iv) poskytování služby a prodej zboží jiným Klientům výměnou za Token;

   Případ porušení“ znamená porušení zákonné povinnosti a/nebo povinnosti vzniklé na základě Rámcové smlouvy ze strany Klienta a/nebo případy, které Rámcová smlouva a/nebo VOP označují jako Případ porušení;

   Rámcová smlouva“ znamená rámcovou smlouvu o poskytování služeb
   spojených s tokenem CO2IN, na základě které jsou poskytovány Služby CO2IN;

   Sazebník“ znamená sazebník Společnosti obsahující seznam a výši poplatků, které Společnost účtuje Klientovi v souvislosti s poskytováním Služeb CO2IN, a další parametry týkající se Služeb CO2IN;

   Služby CO2IN“ znamená veškeré služby poskytované Společností Klientům na základě Rámcové smlouvy;

   Smluvní strany“ znamená společně Společnost a Klient; „Smluvní strana“ znamená jednotlivě Společnost a Klient;

   Společnost“ znamená společnost The CO2IN, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 09450050, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25633;

   Token“ znamená virtuální nástroj „CO2IN“, se kterým je možné disponovat v souladu s Rámcovou smlouvou a VOP;

   Účet“ znamená jedinečný účet Klienta vedený Společností v Aplikaci, skrze který je Klient oprávněn realizovat Převod Tokenu;

   Ověření“ znamená proces poskytnutí Společnosti veškerých požadovaných dokumentů Klientem pro identifikaci a/nebo kontrolu Klienta, a na základě předložených dokumentů úspěšné provedení úplné identifikace a/nebo kontroly Klienta ze strany Společnosti;

   VOP“ znamená aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek ke Službám CO2IN vydávaných Společností;

   Základní limit“ znamená částku Základního limitu uvedenou v Sazebníku; v případě, že byl Základní limit stanoven Společností ve více měnách, posuzuje se jeho dosažení s ohledem na měnu, ve které Klient vložil peněžní prostředky na Účet; pokud Klient vložil peněžní prostředky na Účet ve více měnách, posuzuje se dosažení Základního limitu s ohledem na výši Základního limitu stanoveného Společností ve všech takových měnách kombinovaně;

   Zákon o obchodování s povolenkami“ znamená zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů;

   Zásady zpracování a ochrany osobních údajů“ znamená zásady zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na: https://co2in.com.

 3. 3.UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY
  1. 3.1Společnost a Klient vstupují do smluvního vztahu uzavřením Rámcové smlouvy. Rámcová smlouva se uzavírá výhradně prostřednictvím Aplikace jako prostředkem komunikace na dálku. Rámcová smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy Klient Rámcovou smlouvu ve znění, které bylo Klientovi nabídnuto k uzavření, prostřednictvím Aplikace elektronicky podepíše s využitím Autentizačních prvků. Text Rámcové smlouvy určuje Společnost, přičemž Klient nemá žádnou možnost jej měnit nebo doplňovat, může jej buď zcela přijmout, nebo odmítnout. Rámcová smlouva nabývá účinnosti okamžikem zpřístupnění Účtu v Aplikaci Klientovi. Účinností Rámcové smlouvy budou také Klientovi zpřístupněny další Služby CO2IN, nicméně do provedení Ověření bude Klient oprávněn vložit peněžní prostředky na Účet pouze do výše Základního limitu, Služby CO2IN budou v rozsahu Základního limitu omezeny a nebude možné peněžní prostředky z Účtu vybrat.
  2. 3.2V případě, že dojde k provedení Ověření Klienta, bude Klient o této skutečnosti informován v Aplikaci a Klientovi budou zpřístupněny Služby CO2IN nad Základní limit, včetně oprávnění Klienta vložit na Účet peněžní prostředky nad Základní limit. Společnost je oprávněna celkový objem peněžních prostředků vložených na Účet omezit Limitem, přičemž standardní Limit je uveden v Sazebníku.
  3. 3.3V rámci Ověření Společnost provádí a vyhodnocuje posouzení rizikovosti Klienta, které se dále provádí v průběhu trvání smluvního vztahu. V návaznosti na změnu rizikového profilu Klienta je Společnost oprávněna změnit Klientův individuální Limit. Aktuální výše Limitu Klienta je uvedena v Aplikaci.
  4. 3.4Klient výslovně souhlasí s Ověřením, a dále s formou své autentizace a formou autorizace uvedenou ve VOP a Dokumentech. V případě, že Ověření nebude provedeno, ačkoliv bylo Klientem či Společností zahájeno, nebo Klient neposkytne požadovanou součinnost za účelem provedení Ověření, je Společnost oprávněna odstoupit od Rámcové smlouvy.
  5. 3.5Klient mladší 18 let je oprávněn užívat Služby CO2IN v omezeném rozsahu dle pravidel pro mladistvé Klienty stanovených Společností. Společnost je zejména oprávněna stanovit pro Klienty mladší 18 let snížený Limit pro vložení peněžních prostředků na Účet.
  6. 3.6Klient musí být po celou dobu trvání smluvního vztahu registrován v Aplikaci. Klient je oprávněn se registrovat v Aplikaci pouze jednou a mít pouze jediný Účet. Pro účely registrace, obsluhy Účtu a autentizace je Klient oprávněn využívat veškeré identifikační prostředky a údaje (jako např. telefonní číslo a e-mailová adresa) pouze jednou (Klient tedy nesmí využívat např. stejné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu pro zřízení a obsluhu více Účtů, autentizaci či autorizaci více osob apod.); to neplatí pro Klienta, který je právnickou osobou, kterou zastupuje více zástupců. Klient není oprávněn využívat Účet registrovaný jako spotřebitelský pro podnikatelské účely a naopak. Pro užívání Aplikace Klientem se vyžaduje internetové připojení. Porušení některé povinnosti v tomto odstavci je Případem porušení.
  7. 3.7Společnost má právo nahradit podpis osob oprávněných jednat za Společnost tištěnými nebo mechanickými prostředky (např. scanem, razítkem), a to včetně podpisu Rámcové smlouvy a všech jejích dodatků.
  8. 3.8Veškeré úkony, které jsou provedeny v rámci komunikace na dálku, budou považovány za učiněné písemně.
  9. 3.9Klient vstupuje do Aplikace a autorizuje své pokyny a operace, zejména výběr peněžních prostředků na Účet a Převod Tokenu, v rámci Aplikace prostřednictvím Autentizačních prvků.
  10. 3.10Klient není oprávněn návrh Rámcové smlouvy jakkoli upravovat či doplňovat. Doručí-li Klient Společnosti podepsaný návrh Rámcové smlouvy obsahující dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, považuje se to za odmítnutí návrhu Společnosti a Rámcová smlouva uzavřena nebude.
  11. 3.11Společnost neodpovídá Klientovi nebo jiným osobám za újmu vzniklou v důsledku toho, že písemnost či dokument poskytnutý Klientem, které v dobré víře a při dodržení takové úrovně obezřetnosti, která je při podnikání Společnosti standardní, považovala za pravou nebo vystavenou Klientem či osobou oprávněnou za Klienta jednat, nebyly písemností a/nebo dokumentem pravé nebo vystavené Klientem či osobou oprávněnou za Klienta jednat.
  12. 3.12Rámcová smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
  13. 3.13Společnost je oprávněna omezit dostupnost Aplikace a možnost registrace a uzavření Rámcové smlouvy dle volného uvážení Společnosti.
 4. 4.TOKEN A ÚČET
  1. 4.1Smyslem a účelem Tokenu je primárně snížit uhlíkovou stopu a množství emisí skleníkových plynů a přispět ke vzdělávání Klientů v oblasti ochrany životního prostředí. Účelem Tokenu je také realizovat Převod Tokenu. Token neslouží k investičním účelům.
  2. 4.2Token je v poměrné výši navázán na Povolenku, když jedna Povolenka odpovídá sto (100) Tokenům. Jeden Token tedy odpovídá jedné setině (1/100) Povolenky. Pro účely Likvidace Povolenky však jedna Povolenka odpovídá sto dvaceti jedna (121) Tokenům, a to z toho důvodu, že při Likvidaci Povolenky je Společnost povinna odvést daň z přidané hodnoty. V případě změny sazby daně z přidané hodnoty je Společnost oprávněna poměr Tokenu a Povolenky dle předchozí věty jednostranně upravit tak, aby odpovídal aktuální sazbě daně z přidané hodnoty, kterou je Společnost povinna při Likvidaci Povolenky odvést.
  3. 4.3Klient bere na vědomí, že současná právní úprava Tokenu a dispozic s ním je pouze dílčí a neúplná, přičemž tento stav, stejně jako výklad dosud platných právních norem, se může v budoucnu změnit. Klient se zavazuje tyto změny, jakož i s nimi spojené úpravy těchto VOP, plně respektovat.
  4. 4.4Klient si je plně vědom veškerých rizik spojených s Tokenem, Převodem Tokenu a charakterem a způsobem uchovávání Tokenu. Klient zejména bere na vědomí, že hodnota Tokenu se odvíjí od existence a hodnoty Povolenky, její likvidity a právní povahy, se všemi riziky z toho vyplývajícími. Společnost nezajišťuje ani není schopna zajistit likviditu na trhu s Povolenkami; v důsledku toho není Společnost zejména schopna garantovat, že v případě snížené likvidity nebo zániku trhu s Povolenkami bude schopna odprodat Povolenky ve vlastnictví Společnosti a následně vypořádat vydané Tokeny. Předpokládané či možné nárůsty hodnoty Tokenu nejsou zaručené. Minulé hodnoty Tokenu nejsou zárukou budoucího růstu hodnoty; s Tokenem je tedy spojeno též riziko kolísání jeho hodnoty.
  5. 4.5Po vložení peněžních prostředků na Účet může Klient Společnost požádat o vydání Tokenu. Peněžní prostředky na Účtě jsou vedeny v měně EUR. Veškeré platby probíhají bezhotovostně. Peněžní prostředky na Účtě nebudou úročeny.
  6. 4.6Klient je oprávněn vložit na Účet peněžní prostředky v měně EUR nebo Kč. V případě vložení peněžních prostředků na Účet v měně Kč bude příslušná částka konvertována do měny EUR dle kurzu České národní banky platného k Času konverze zvýšeného o částku uvedenou v Sazebníku. Bezprostředně po Času konverze se vklad konvertovaných peněžních prostředků na Účet zobrazí v Aplikaci. V případě, že Klient poukáže na Účet peněžní prostředky v jiné měně než EUR nebo Kč, bere na vědomí, že peněžní prostředky budou konvertovány dle příslušného kurzu a mohou mu být účtovány poplatky dle Sazebníku a/nebo poplatky příslušné banky; ostatní ustanovení tohoto odstavce nejsou dotčena.
  7. 4.7Klient je oprávněn peněžní prostředky na Účtu vybrat s tím, že v takovém případě budou peněžní prostředky připsány na bankovní účet Klienta. Výběr peněžních prostředků je umožněn pouze po provedení Ověření. V případě výběru peněžních prostředků uložených na Účtu na bankovní účet Klienta vedený v měně Kč bude příslušná částka konvertována z měny EUR dle kurzu České národní banky platného k okamžiku provedení směny pracovníkem Společnosti sníženém o částku uvedenou v Sazebníku.
  8. 4.8Společnost je oprávněna Účet dočasně zablokovat v následujících případech:
   1. 4.8.1podezření na neoprávněný přístup do Účtu;
   2. 4.8.2podezření na provádění změn v Účtu osobou odlišnou od Klienta;
   3. 4.8.3pochybnosti o správnosti osobních údajů Klienta;
   4. 4.8.4provádění Převodu Tokenu, vložení nebo výběr peněžních prostředků z Účtu v nezvyklém množství nebo objemu;
   5. 4.8.5podezření na riziko vzniku škody;
   6. 4.8.6závažné nebo opakované porušení povinností Klienta.
  9. 4.9O dočasném zablokování Účtu Společnost Klienta informuje.
 5. 5.PŘEVOD TOKENU
  1. 5.1Klient je oprávněn, nikoliv však povinen, po uzavření a nabytí účinnosti Rámcové smlouvy vložit peněžní prostředky na Účet, peněžní prostředky z Účtu převést na svůj ověřený bankovní účet a/nebo realizovat Převod Tokenu. Klient je oprávněn realizovat Převod Tokenu pouze prostřednictvím Aplikace a pouze se Společností nebo jiným Klientem (třetí osobou, která má zřízen vlastní Účet v Aplikaci a uzavřela Rámcovou smlouvu). Společnost je oprávněna požadovat za Převod Tokenu poplatek dle Sazebníku. Převod Tokenu prostřednictvím Aplikace je provozován Společností. Minimální částku jednotlivé výše vkladu peněžních prostředků na Účet stanoví Sazebník.
  2. 5.2Aplikace zobrazuje aktuální referenční cenu Tokenu, která je odvozena z tržní ceny Povolenky, za kterou je Povolenka obchodována na regulovaném trhu, a dále cenu, za kterou Společnost nabízí vydání Tokenu, a cenu, za kterou Společnost nabízí vypořádání závazku z vydaného Tokenu.
  3. 5.3Zveřejněním ceny Tokenu činí Společnost nabídku Klientovi na vydání (emisi) Tokenu. V případě, že Klient přijme nabídku Společnosti na vydání Tokenu za zveřejněnou cenu Tokenu (v Aplikaci pro zjednodušení označeno jako „BUY“), Společnost vydá Klientovi požadovaný počet Tokenů a odečte odpovídající peněžní prostředky z Účtu Klienta.
  4. 5.4V návaznosti na emisi Tokenů bude Společnost vlastním jménem držet na vlastním kumulovaném účtu příslušný počet Povolenek v souladu se Zákonem o obchodování s povolenkami. Povolenky jsou vlastnictvím Společnosti, přičemž Klientovi nevzniká právo na převod vlastnického práva k Povolenkám ani nárok na odkup Povolenek ve vlastnictví Společnosti.
  5. 5.5Povolenky jsou Společností nakupovány výlučně na účet a jménem Společnosti. Klient není oprávněn Povolenku za Tokeny získat do svého vlastnictví.
  6. 5.6Zveřejněním ceny Tokenu činí Společnost Klientovi současně nabídku na vypořádání závazku z vydaného Tokenu. V případě, že Klient přijme nabídku Společnosti na vypořádání závazku z vydaného Tokenu za zveřejněnou cenu Tokenu (v Aplikaci pro zjednodušení označeno jako „SELL“), Společnost vypořádá pohledávku Klienta vyplývající z vlastnictví Tokenu s výjimkou případů uvedených v Dokumentech, zejména v článku 5.10 VOP. Vypořádáním pohledávky Klienta vyplývající z vydaného Tokenu Token zaniká.
  7. 5.7Převod Tokenu, kterého se neúčastní Společnost, je realizován výhradně mezi Klienty, tj. mezi třetími osobami disponujícími s Účtem, a to pouze prostřednictvím Aplikace. Klient není oprávněn realizovat Převod Tokenu s jinými osobami, než jsou jiní Klienti, a dále není Klient oprávněn k realizaci Převodu Tokenu používat jiné prostředky než Aplikaci. Porušení některé povinnosti v tomto odstavci je Případem porušení.
  8. 5.8Na základě výzvy Klienta se Společnost zavazuje provést Likvidaci Povolenky výměnou za Tokeny. Je-li počet Tokenů určených k Likvidaci Povolenky dělitelný číslem 121, Společnost se zavazuje provést Likvidaci Povolenky v příslušném počtu do 3 pracovních dnů. Není-li počet Tokenů určených k Likvidaci Povolenky dělitelný číslem 121, zavazuje se Společnost provést Likvidaci Povolenky v rozsahu počtu Tokenů nedělitelném číslem 121 až v okamžiku, kdy kumulovaný počet Tokenů všech Klientů určených pro Likvidaci Povolenky dosáhne počtu 121. Spolu s Likvidací Povolenky dojde ze strany Společnosti k Likvidaci Tokenů, které byly pro Likvidaci Povolenky použity.
  9. 5.9Aktuální počet Tokenů a stav EUR peněženky je uveden na Účtu.
  10. 5.10Společnost je oprávněna odmítnout vložení peněžních prostředků na Účet a/nebo provést Převod Tokenu v následujících případech: (i) z důvodů stanovených právními předpisy, (ii) jestliže prohlášení Klienta učiněná v souvislosti s Rámcovou smlouvou nejsou ve všech ohledech úplná, přesná nebo pravdivá, (iii) má-li Společnost důvodné pochybnosti o tom, že Převod Tokenu byl proveden Klientem nebo osobou oprávněnou jednat za Klienta, (iv) jestliže provedením by mohlo dojít k porušení právních předpisů, (v) je-li Klient v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Společnosti, (vi) bylo rozhodnuto o úpadku Klienta, (vii) z provozně-technického důvodu, (viii) z možného střetu zájmů Společnosti a Klienta, (ix) překročil-li by Klient maximální částku, která může být v souhrnu připsána na Účet dle Rámcové smlouvy, (x) nemá-li Společnost k dispozici dostatečný počet Povolenek, (xii) Token není možno vydat za Klientem poptanou cenu či vypořádat za Společností nabízenou cenu, (xiii) není zajištěna (dočasně nebo trvale) likvidita na trhu s Povolenkami, v důsledku čehož není zejména možno prodat Povolenky ve vlastnictví Společnosti, (xiv) není zveřejněna cena Tokenu a/nebo (xv) bylo rozhodnuto o zrušení Klienta bez právního nástupce. Společnost je oprávněna odmítnout provedení Převodu Tokenu dle tohoto ustanovení zpětně, a to nejpozději do konce následujícího pracovního dne.
  11. 5.11Společnost je oprávněna bez předchozího upozornění zavést objemová omezení Služeb CO2IN, zejména omezení počtu provedených Převodů Tokenu na jednoho Klienta nebo množství vydávaných Tokenů. Společnost bude informovat o uvedeném omezení prostřednictvím Aplikace tak, že nedojde k Převodu Tokenu.
  12. 5.12K realizaci Převodu Tokenu dochází v pracovní době a v souladu s provozními podmínkami Aplikace a Společnosti, resp. osob provádějících, zajišťujících nebo dozorujících Převody Tokenu a podle povahy věci dalších zúčastněných osob. Společnost v případech, kdy Převod Tokenu není možné provést v souladu s Dokumenty, tj. zejména z důvodu prodlení třetích osob a nefunkčnosti a/nebo výpadku Aplikace, negarantuje, že příslušný Převod Tokenu bude realizován a neodpovídá za případnou újmu vzniklou (i) jakoukoliv prodlevou mezi požadavkem Klienta a realizací Převodu Tokenu nebo (ii) nerealizací Převodu Tokenu.
 6. 6.PROHLÁŠENÍ KLIENTA
  1. 6.1Klient prohlašuje a potvrzuje, že následující prohlášení jsou pravdivá a úplná:
   1. 6.1.1Klient výslovně prohlašuje, že je osobou starší 15 let; Klient, který je fyzickou osobou starší 18 let, prohlašuje, že je plně svéprávný a jeho svéprávnost není nijak omezena; Klient, který je fyzickou osobou mladší 18 let prohlašuje, že je způsobilý uzavřít Rámcovou smlouvu, je způsobilý nabývat práva a plnit povinnosti plynoucí z Rámcové smlouvy a uzavření Rámcové smlouvy a plnění povinností z Rámcové smlouvy plynoucích není v rozporu s jeho majetkovými a sociálními poměry;
   2. 6.1.2Klient uzavírá Rámcovou smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání; Klient, který je právnickou osobou, je osobou řádně založenou s právní osobností, a je oprávněn k veškerým jednáním dle Dokumentů, zejména Rámcové smlouvy a VOP;
   3. 6.1.3uzavřením Rámcové smlouvy a plněním povinností z ní vyplývající neporušuje Klient jakékoliv své smluvní či zákonné povinnosti ani neporušuje práva třetích osob;
   4. 6.1.4Klient získal souhlas druhého manžela, použil-li prostředky ze společného jmění manželů;
   5. 6.1.5Klient nemá před uzavřením Rámcové smlouvy registrován žádný jiný Účet, a po uzavření Rámcové smlouvy má zaregistrován jediný Účet;
   6. 6.1.6Klient předložil Společnosti pravdivě a úplně vyplněné veškeré dokumenty a prohlášení, která je povinen předložit, a veškeré informace poskytnuté Klientem Společnosti jsou pravdivé, úplné a přesné;
   7. 6.1.7Klient není sankcionován dle příslušných právních předpisů týkajících se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
   8. 6.1.8v případě, že je Klient, člen jeho statutárního orgánu nebo skutečný majitel Klienta politicky exponovanou osobou, tuto skutečnost oznámil Společnosti;
   9. 6.1.9Klient byl seznámen se základními údaji o Společnosti;
   10. 6.1.10Klient se před uzavřením Rámcové smlouvy seznámil s právy a povinnostmi stanovenými Rámcovou smlouvou a VOP;
   11. 6.1.11Klient si v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy, zejména pro účely posouzení podmínek Rámcové smlouvy a souvisejících dokumentů, obstaral nebo měl možnost obstarat rady a vysvětlení nezávislého právního zástupce a jiného profesionálního poradce, které považoval za potřebné, a nespoléhá se v tomto ohledu na informace poskytnuté Společností, jejími právními zástupci či jejími poradci;
   12. 6.1.12Klient před uzavřením Rámcové smlouvy zvážil své schopnosti posoudit veškerá rizika spojená s Tokenem a Převodem Tokenu, jakož i své majetkové a finanční možnosti, a tato rizika dobrovolně a v plném rozsahu přijímá;
   13. 6.1.13v případě, že je Klient při uzavření Rámcové smlouvy zastoupen jedním zástupcem nebo více zástupci, je tento zástupce oprávněn, resp. tito zástupci oprávněni, zastupovat Klienta způsobem, jakým bylo učiněno vůči Společnosti.
  2. 6.2Stane-li se jakékoliv prohlášení v článku 6.1 VOP nepravdivým, neúplným nebo nesprávným, jedná se o Případ porušení.
  3. 6.3Každé z prohlášení uvedených v článku 6.1 VOP se považuje za zopakované ke každému dni trvání Rámcové smlouvy.
 7. 7.POVINNOSTI KLIENTA
  1. 7.1Klient je povinen oznámit Společnosti bez zbytečného prodlení jakoukoliv změnu ve svých osobních údajích, které sdělil Společnosti, a dále jakékoliv skutečnosti a změny, o kterých lze důvodně předpokládat, že by mohly mít vliv na Služby CO2IN.
  2. 7.2Klient se zavazuje, že nebude:
   1. 7.2.1užívat Aplikaci způsobem schopným poškodit Společnost, ostatní Klienty a/nebo třetí osoby;
   2. 7.2.1zneužívat Aplikaci pro vlastní neoprávněné obahacení nebo neoprávněné obohacení třetí osoby, včetně účelového zneužití Aplikace pro získání výhod, zejména Odměny za aktivitu (jak jednotlivě, tak i v organizované skupině);
   3. 7.2.1vyžadovat po ostatních Klientech neoprávněné či bezdůvodné platby;
   4. 7.2.1zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat provoz Aplikace, zejména počítačovými viry;
   5. 7.2.1používat programy, vybavení nebo jiné mechanismy a postupy, které by mohly mít negativní vliv na fungování Aplikace;
   6. 7.2.1získávat neoprávněné osobní údaje jiných Klientů nebo skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti;
   7. 7.2.1používat nezabezpečený e-mail či sdělovat přístupové heslo ke svému Účtu jakékoliv třetí osobě, a/nebo používat Aplikaci z nezabezpečeného přístupu.
  3. 7.3Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v článku 7.2 VOP je Případem porušení.
  4. 7.4Klient bude užívat Aplikaci k účelu, k němuž je určena dle Rámcové smlouvy, VOP a EULA. Klient bude dodržovat podmínky stanovené v Dokumentech.
  5. 7.5Klient je povinen informovat Společnost bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že Aplikace vykazuje vady, nebo je Aplikace nefunkční, nebo Aplikace byla napadena počítačovým virem.
  6. 7.6Pokud orgán státní moci učiní jednání či kroky mající vliv na Převod Tokenu, potom je Společnost oprávněna učinit jednání a kroky dle vlastního uvážení v souladu s takovým jednáním a postupem orgánu státní moci tak, aby předcházela vzniku újmy, jež může vzniknout v důsledku postupu orgánu státní moci. Takové jednání Společnosti vůči Klientovi je pro Klienta závazné. Pokud orgán státní moci bude prověřovat Převod Tokenu, je Klient povinen poskytnout požadovanou součinnost a informace v souvislosti s prověřováním Převodu Tokenu.
  7. 7.7Klient je povinen zaslat dokumenty a listiny požadované Dokumenty bez zbytečného prodlení po vzniku povinnosti k jejich předložení.
 8. 8.ODMĚNA ZA AKTIVITU
  1. 8.1Za splnění dílčích cílů stanovených Společností v rámci Aplikace může Společnost Klientovi poskytnout Odměnu za aktivitu (tzv. Achievement reward).
  2. 8.1Stanovení cílů, za jejichž splnění bude Klientovi poskytnuta Odměna za aktivitu, stejně jako výše Odměny za aktivitu, je plně na uvážení Společnosti. Společnost je oprávněna poskytování Odměny za aktivitu kdykoliv zrušit.
  3. 8.1Společnost je oprávněna již poskytnutou Odměnu za aktivitu Klientovi bez náhrady odejmout v případě, že Klient Odměnu za aktivitu získal podvodným jednáním, uvedením Společnosti a/nebo jiného klienta v omyl, zneužitím Aplikace a/nebo poskytnuté Odměny za aktivitu, případně jiným obdobným jednáním.
  4. 8.1Na poskytnutí Odměny za aktivitu nemá Klient právní nárok.
 9. 9.ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN
  1. 9.1Společnost nezaručuje Klientovi celkový počet vydaných Tokenů ostatním Klientům (tj. počet Tokenů v oběhu) ani celkový počet Klientů.
  2. 9.2Společnost nenese žádnou odpovědnost za poskytování Služeb CO2IN po dobu platnosti a účinnosti Rámcové smlouvy a Klient se tak vůči Společnosti vzdává, v nejširším rozsahu dovoleném právními předpisy, veškerých nároků na náhradu vzniklé újmy.
  3. 9.3Společnost není povinna nahradit Klientovi jakoukoliv újmu způsobenou v souvislosti s plněním Rámcové smlouvy, zejména újmu vzniklou z následujících důvodů:
   1. 9.3.1Aplikace, Účet a/nebo Služby CO2IN nebudou dostupné nepřetržitě 24 hodin denně a/nebo 7 dní v týdnu;
   2. 9.3.2nefunkčnosti či nedostupnosti Aplikace a/nebo Účtu a/nebo Služby CO2IN z jakéhokoliv důvodu;
   3. 9.3.3nedostatečné internetové připojení ze strany Klienta;
   4. 9.3.4stahování dat uložených v Aplikaci a/nebo počítačových virů a/nebo kybernetických útoků;
   5. 9.3.5informací uvedených v Aplikaci nebo poskytnutých v souvislosti nebo na základě Služby CO2IN;
   6. 9.3.6zneužití a/nebo jiného narušení Aplikace a/nebo Účtu a/nebo kterékoliv ze Služeb CO2IN ze strany jiného Klienta a/nebo třetí osoby;
   7. 9.3.7prodlení s vypořádáním závazku Společností z důvodu prodlení třetí osoby, zejména banky, orgánů státní moci nebo obchodního partnera Společnosti podílející se na provozu Aplikace a/nebo poskytování Služeb CO2IN;
   8. 9.3.8vyšší moci, tj. příčiny které nemohla Společnost předcházet ani ji ovlivnit, zejména, nikoliv však výlučně, války, občanských nepokojů, živelné pohromy, přijetí regulace ze strany státu nebo nadnárodních či mezinárodních organizací, pandemie a/nebo opatření přijatých z důvodu pandemie apod.
  4. 9.4Omezení uvedená výše se použijí bez ohledu na to, zda jde o předvídatelné okolnosti či nikoliv.
  5. 9.5Klient používá Aplikaci na své vlastní nebezpečí. Klient bere na vědomí, že dostupnost Aplikace může být omezena.
  6. 9.6Společnost neposkytuje Klientovi jakékoli právní, daňové, ani účetní poradenství, ani jiné poradenství ohledně jeho podnikání nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Jakékoli informace předané Klientovi Společností nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského zákoníku a Společnost negarantuje žádnému Klientovi úplnost a správnost předaných informací.
  7. 9.7Klient je povinen k náhradě újmy Společnosti způsobené porušením povinnosti Klienta vyplývající z právních předpisů nebo smluvního vztahu se Společností na základě Rámcové smlouvy a VOP.
  8. 9.8Společnost není odpovědna za srážky pro účely zajištění daňových odvodů Klienta, ani za řádné plnění daňových povinností Klienta. Je tak výlučnou povinností Klienta zajistit řádné plnění svých daňových povinností.
  9. 9.9Společnost vynaloží maximální úsilí k tomu, aby veškeré operace Klienta, zejména pokud jde o realizaci Převodu Tokenu, vyřizovala bez zbytečného prodlení nebo ve lhůtách uvedených v Dokumentech, nicméně Společnost neodpovídá za to, že takové operace budou Společností vyřízeny později nebo nebudou vyřízeny ve sjednané lhůtě, pokud takovou lhůtu nestanoví kogentní ustanovení právního předpisu. V případě, že Společnost nebude schopna vyřídit operaci Klienta bez zbytečného prodlení, Společnost o tom informuje Klienta prostřednictvím Aplikace.
 10. 10.KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ
  1. 10.1Společnost a Klient budou používat při vzájemné komunikaci přednostně Aplikaci či elektronickou poštu (e-mail), není-li to Smluvními stranami výslovně vyloučeno.
  2. 10.2Klient je povinen se seznámit s obsahem každé zprávy doručené mu Společností bez zbytečného odkladu.
  3. 10.3Společnost a Klient spolu budou komunikovat v českém nebo anglickém jazyce, nedohodnou-li se jinak.
  4. 10.4Oznámení (či jakákoliv komunikace dle Rámcové smlouvy a/nebo s ní související, včetně jejích změn) jsou doručena okamžikem, kdy se dostanou do sféry dispozice adresáta, tj. v okamžik, kdy se mohla Smluvní strana seznámit s jejím obsahem. V případě oznámení Společnosti zasílaného prostřednictvím Aplikace se považuje za doručené v okamžik vložení oznámení do schránky Klienta v rámci Aplikace.
 11. 11.PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
  1. 11.1Aplikace jakož i obsah Aplikace zahrnující zejména texty, šablony, fotografie, loga, obrázky, videa, programové vybavení Aplikace je chráněn právy duševního vlastnictví Společnosti, jiné osoby ze skupiny Společnosti či jiných třetích osob. Klient se zdrží jakéhokoliv zásahu do práv duševního vlastnictví k Aplikaci a jejímu obsahu.
  2. 11.2Žádná ustanovení Rámcové smlouvy ani Dokumentů nemohou být vykládána jako souhlas se získáním či postoupením práv duševního vlastnictví k Aplikaci či jejímu obsahu.
 12. 12.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. 12.1Společnost při provozování Aplikace a poskytování Služeb CO2IN zpracovává osobní údaje svých Klientů a zájemců o Služby CO2IN. Postupuje při tom v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, zejména Nařízením GDPR a související legislativou. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, který je k dispozici na webových stránkách www.co2in.com.
  2. 12.2Společnost je oprávněna uchovávat záznamy o veškeré aktivitě Klienta v Aplikaci v souladu s Dokumenty, včetně pořizování zvukového záznamu při telefonickém spojení s Klientem. Společnost bude oprávněna tyto záznamy užít v souladu s Dokumenty.
 13. 13.POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ
  1. 13.1Klient není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku z Rámcové smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
  2. 13.2Klient souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Klientem proti jakýmkoli pohledávkám Klienta za Společností, splatným i nesplatným. O provedení zápočtu Společnost Klienta vyrozumí vhodným způsobem. Klient není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za Společností proti jakýmkoli svým dluhům vůči Společnosti.
 14. 14.PŘÍPADY PORUŠENÍ A NÁSLEDKY PŘÍPADŮ PORUŠENÍ
  1. 14.1Nastane-li Případ porušení, je Společnost oprávněna:
   1. 14.1.1pozastavit nebo omezit poskytování Služeb CO2IN až do doby odstranění Případu porušení a/nebo odstranění následků vzniklých z takového Případu porušení; a/nebo
   2. 14.1.2požadovat náhradu újmy zahrnující zejména škodu, nemateriální újmu, dluh, náklady za právní zastoupení, hotové výdaje, daňové povinnosti, smluvní sankce, penále; a/nebo
   3. 14.1.3dát Klientovi pokyn k Nápravě; a/nebo
   4. 14.1.4odstoupit od Rámcové smlouvy; a/nebo
   5. 14.1.5zrušit Účet Klienta.
  2. 14.2Společnost si vyhrazuje právo opětovně neuzavřít Rámcovou smlouvu s Klientem, kterému dříve zrušila Účet a/nebo vůči kterému dříve odstoupila od Rámcové smlouvy.
  3. 14.3Klient je povinen informovat Společnost neprodleně poté, co se dozví o Případu porušení.
 15. 15.POPLATKY
  1. 15.1Za poskytnutí Služeb CO2IN je Klient povinen hradit Společnosti Poplatky, jejichž povahu a výši upravuje Sazebník.
  2. 15.2Poplatky se hradí podle aktuálního Sazebníku a jsou splatné v den, kdy byla poskytnuta Služba CO2IN, která je dle Sazebníku zpoplatněna.
  3. 15.3Náhrada Nákladů, které je Klient podle Rámcové smlouvy povinen nahradit Společnosti, je splatná dnem, kdy Společnost Náklady vynaloží.
  4. 15.4V případě ukončení Rámcové smlouvy není Společnost povinna vracet jakoukoliv poměrnou část Poplatku dle Sazebníku.
 16. 16.ZÁNIK RÁMCOVÉ SMLOUVY
  1. 16.1Rámcová smlouva zaniká (i) dohodou Smluvních stran, (ii) výpovědí nebo (iii) odstoupením.
  2. 16.2Klient je oprávněn kdykoliv vypovědět Rámcovou smlouvu. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc ode dne doručení výpovědi Společnosti. V takovém případě je Společnost povinna vypořádat Tokeny ve vlastnictví Klienta za cenu uvedenou v Aplikaci ke dni ukončení Rámcové smlouvy, a nebude-li ke dni ukončení Rámcové smlouvy zveřejněna cena Tokenu, tak za cenu zveřejněnou bezprostředně po dni ukončení Rámcové smlouvy.
  3. 16.3Společnost je oprávněna kdykoliv vypovědět Rámcovou smlouvu. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce ode dne doručení výpovědi Klientovi. V takovém případě je Klient oprávněn vypořádat Tokeny v jeho vlastnictví vůči Společnosti za cenu uvedenou v Aplikaci ke dni ukončení Rámcové smlouvy.
  4. 16.4Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Rámcové smlouvy v případech stanovených Rámcovou smlouvou, VOP a/nebo příslušným právním předpisem, zejména Občanským zákoníkem. Odstoupení je účinné doručením druhé Smluvní straně.
  5. 16.5Smrtí ani zánikem Klienta Rámcová smlouva nezaniká a veškerá práva a povinnosti přecházejí na dědice dle příslušného dědického řízení či právního nástupce Klienta.
  6. 16.6Po ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Společností vzniklého dle Rámcové smlouvy jsou Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky existující ke dni ukončení Rámcové smlouvy, především uhradit veškeré dlužné částky.
 17. 17.ZMĚNA VOP
  1. 17.1Společnost je oprávněna jednostranně kdykoliv změnit Dokumenty, zejména VOP a Sazebník, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Každou takovou změnu oznámí Společnost Klientovi nejpozději 10 dnů přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to e-mailem nebo prostřednictvím Aplikace. Klient je oprávněn takovou změnu odmítnout a vypovědět Rámcovou smlouvu, a to písemným oznámením, za které se pro tento případ nepovažuje elektronická komunikace prostřednictvím Aplikace. V případě výpovědi dle předchozí věty Rámcová smlouva pozbude účinnosti ke dni předcházejícímu dni, ve kterém má nabýt účinnosti oznámená změna Dokumentů.
  2. 17.2Pokud Klient Rámcovou smlouvu nevypoví do dne účinnosti změny Dokumentů, zejména VOP a/nebo Sazebníku, platí, že Klient se změnou souhlasí. Na tento důsledek Společnost Klienta výslovně upozorní.
  3. 17.3Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že změny Dokumentů, zejména VOP a/nebo Sazebníku, provedené ve prospěch Klienta, nebo změny čistě informačního charakteru, které nejsou určeny dohodou Smluvních stran, nebo které jsou vyvolány doplněním nové služby Společnosti či vlastnosti stávajícího produktu, kterou Klient nevyužívá a která nezhoršuje postavení Klienta, je Společnost oprávněna provést okamžitě bez ohledu na postup dle článku 17.1 VOP. Společnost je oprávněna v takovém případě informovat o změně nejpozději den před účinností změny.
 18. 18.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. 18.1Pokud by se jakékoliv ustanovení Rámcové smlouvy a/nebo VOP stalo podle platné právní úpravy v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost, vymahatelnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení. Společnost a Klient se pro tyto případy zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení.
  2. 18.2Veškeré informace určené Klientovi týkající se Služby CO2IN, včetně aktuálních verzí Dokumentů, jsou zpřístupněny prostřednictvím Aplikace nebo jiným vhodným způsobem.
  3. 18.3VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém znění. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost česká verze.
  4. 18.4Rámcová smlouva a Dokumenty se řídí právem České republiky.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 22. února 2022.