RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
SPOJENÝCH S TOKENEM CO2IN

(pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby)

uzavřená mezi

The CO2IN, a.s.
se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 094 50 050
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25633
zastoupenou Ing. Janem Palaščákem, členem představenstva
(„Společnost“)

a

[JMÉNO/NÁZEV KLIENTA]
Telefon: [TELEFONNÍ ČÍSLO]
Email: [E-MAILOVÁ ADRESA]
(„Klient“)

(Společnost a Klient společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

 1. 1.Úvodní ustanovení
  1. 1.1Společnost je obchodní společností, jejímž předmětem činnosti je mimo jiné provozování aplikace CO2IN, prostřednictvím které mohou jednotlivci, společnosti i municipality nakupovat virtuální tokeny zvané „coiny“.
  2. 1.2Pojmy s velkými počátečními písmeny uvedené v této Rámcové smlouvě mají stejný význam jako pojmy s velkými počátečními písmeny uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ke službám CO2IN poskytovaným společností The CO2IN, a.s. („VOP“), nevyplývá-li z této Rámcové smlouvy něco jiného.
  3. 1.3Smluvní závazek vzniklý na základě této Rámcové smlouvy se řídí VOP a Dokumenty, které jsou nedílnou součástí této Rámcové smlouvy.
  4. 1.4Ustanovení této Rámcové smlouvy mají přednost před ustanoveními VOP, a dalšími Dokumenty. Ustanovení VOP mají přednost před ustanoveními dalších Dokumentů (vyjma Rámcové smlouvy).
 2. 2.Předmět smlouvy
  1. 2.1Na základě Rámcové smlouvy se Společnost zavazuje poskytovat Klientovi následující služby („Služby CO2IN“):
   1. a.Společnost zřídí pro Klienta Účet prostřednictvím Aplikace;
   2. b.Společnost umožní Klientovi na Účet převést peněžní prostředky v EUR nebo Kč (peněžní prostředky v Kč budou konvertovány na EUR, jelikož peněžní prostředky na Účtu jsou vedeny v EUR);
   3. c.Společnost umožní Klientovi z Účtu peněžní prostředky vybrat v EUR nebo Kč;
   4. d.Společnost umožní Klientovi nakoupit Tokeny od Společnosti a prodat Tokeny Společnosti;
   5. e.Společnost umožní Klientovi s Tokeny disponovat dle podmínek Rámcové smlouvy a VOP;
   6. f.Společnost zajistí dispozici s Tokeny prostřednictvím Aplikace;
   7. g.Společnost umožní Klientovi provést Likvidaci Tokenu, přičemž jeho likvidací dojde k Likvidaci Povolenky, tj. vyřazení Povolenky z oběhu za podmínek Rámcové smlouvy a VOP;
   8. h.Společnost umožní Klientovi směnit službu a zboží jiných Klientů za Token;
   9. i.Společnost umožní Klientovi nabízet služby a zboží jiným Klientům výměnou za Tokeny.
  2. 2.2Společnost se zavazuje poskytovat Klientovi Služby CO2IN za podmínek uvedených v této Rámcové smlouvě a Dokumentech, zejména VOP. Na základě Služeb CO2IN bude Klient zejména oprávněn realizovat Převody Tokenů, a to vždy prostřednictvím Aplikace.
  3. 2.3Za poskytování Služeb CO2IN náleží Společnosti úplata dle Sazebníku.
  4. 2.4Hlavním účelem Služeb CO2IN je umožnit Klientům Převod Tokenu a nepřímo tak chránit životní prostředí.
  5. 2.5Společnost umožní Klientovi vyměnit Tokeny za Likvidaci Povolenky dle Sazebníku, tj. zajistit vyřazení Povolenky z oběhu.
 3. 3.Prohlášení
  1. 3.1Klient podpisem této Rámcové smlouvy výslovně prohlašuje, že:
   1. a.mu byly před podpisem Rámcové smlouvy poskytnuty veškeré Dokumenty;
   2. b.se seznámil s Dokumenty;
   3. c.veškeré informace a doklady Klienta předložené Společnosti v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy jsou úplné, správné a nikterak zavádějící; a
   4. d.je si vědom skutečnosti, že Společnost neodpovídá Klientovi za újmu v případech popsaných v Dokumentech, zejména ve VOP.
 4. 4.Závěrečná ustanovení
  1. 4.1Tato Rámcová smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
  2. 4.2Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy Klient Rámcovou smlouvu ve znění, které bylo Klientovi nabídnuto k uzavření, prostřednictvím Aplikace elektronicky podepíše s využitím Autentizačních prvků.
  3. 4.3Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti okamžikem zpřístupnění Účtu v Aplikaci Klientovi. Účinností Rámcové smlouvy budou také Klientovi zpřístupněny další Služby CO2IN, nicméně do Ověření bude Klient oprávněn vložit peněžní prostředky na Účet pouze do výše Základního limitu, Služby CO2IN budou v rozsahu Základního limitu omezeny a nebude možné peněžní prostředky z Účtu vybrat. Pro užívání Služeb CO2IN nad Základní limit musí být dokončeno Ověření. Společnost je oprávněna Služby CO2IN omezit Limitem peněžních prostředků vložených na Účet, přičemž Limit bude uveden v Sazebníku nebo bude Klient o Limitu informován Společností.
  4. 4.4Bude-li jakékoli ustanovení této Rámcové smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení této Rámcové smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Smluvní strany tuto Rámcovou smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Rámcové smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.
  5. 4.5Vedlejší ústní dohody k této Rámcové smlouvě nebyly učiněny. Změny této Rámcové smlouvy musí být učiněny písemnou formou, nevyplývá-li z Dokumentů jinak. Totéž platí i pro změnu tohoto ustanovení o písemné formě.
  6. 4.6Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení prostřednictvím Aplikace.
  7. 4.7Tato Rámcová Smlouva a smluvní vztah z ní vzniklý se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z Rámcové smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny výlučně příslušnými soudy v České republice.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Rámcovou smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavírají po vzájemném projednání dle jejich svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne ___________                         V ___________ dne ___________

The CO2IN, a.s.                                       [JMÉNO/NÁZEV KLIENTA]

Ing. Jan Palaščák
člen představenstva