EULA

 1. 1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. 1.1Tato Licence pro koncového uživatele softwaru („EULA”) se vztahuje na používání webové a mobilní aplikace CO2IN, která má za cíl pomáhat globálně životnímu prostředí a umožnit disponovat s virtuálními tokeny dle Rámcové smlouvy a VOP (“Mobilní aplikace“). Stažením, procházením a používáním Mobilní aplikace nebo přístupem k Mobilní aplikaci potvrzujete, že jste si přečetli EULA a že souhlasíte s tím, že budete EULA vázáni. EULA stanovuje Vaše práva a povinnosti při používání naší Mobilní aplikace a Služeb CO2IN společně s Rámcovou smlouvou a VOP.
  2. 1.2Vyhrazujeme si právo EULA kdykoli změnit. O každé změně EULA budete informováni. Pokud nesouhlasíte s jakýmkoli ustanovením EULA, okamžitě přerušte přístup k Mobilní aplikaci nebo jakýmkoli našim Službám a jejich používání. Další používání Mobilní aplikace představuje přijetí EULA ve znění, které může být v průběhu času pozměněno.
 2. 2.DEFINICE
  1. 2.1V EULA mají pojmy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako shodné pojmy definované ve VOP. Pojmy s velkým počátečním písmenem nedefinované ve VOP mají následující význam, pokud kontext nevyžaduje jinak:

   Pojmy jako „The CO2IN“ nebo „Společnost“ a „my“, „nám“ a „naše“ znamenají společnost The CO2IN, a.s., IČO: 094 50 050, založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem na adrese Pobřežní 620/3, Praha, 186 00, Česká republika.

   Registrace“ znamená proces založení Účtu.

   Registrování“ znamená založení Účtu.

   Uživatel“ znamená pouze jednoho z uživatelů Mobilní aplikace.

   Uživatelé“ znamená uživatele Mobilní aplikace včetně Vás.

 3. 3.MOBILNÍ APLIKACE A SLUŽBY CO2IN
  1. 3.1Mobilní aplikace představuje platformu, jejíž prostřednictvím mimo jiné (i) dochází k Převodu Tokenu (ii) realizaci Likvidace Povolenky výměnou za Tokeny (iii) Společnost může zajišťovat veškerou elektronickou komunikaci (komunikaci na dálku) s Klienty. V souvislosti s těmito činnostmi, jakož i s dalšími zde neuvedenými procesy souvisejícími s Mobilní aplikaci a poskytovanými Službami CO2IN, Společnost zpracovává osobní údaje.
  2. 3.2Mobilní aplikaci lze nainstalovat výhradně na zařízení vybavená operačním systémem iOS nebo Android.
  3. 3.3Tímto berete na vědomí skutečnost, že možnost používat Mobilní aplikaci a Služby CO2IN závisí na následujících podmínkách, za které neneseme odpovědnost: (i) dostupnost internetového připojení Uživatele (včetně záložního internetového připojení) s dostatečnou kapacitou pro poskytování Služeb CO2IN; (ii) řádné fungování zařízení používaného Uživatelem při používání Mobilní aplikace a Služeb CO2IN (software, hardware atd.); a (iii) řádné fungování internetového připojení mezi Uživatelem a datovým centrem, ze kterého jsou Služby CO2IN poskytovány. Pro vyloučení všech pochybností, poskytování Služeb CO2IN a Mobilní aplikace nezahrnují poskytnutí mobilního telefonu nebo kapesního zařízení nebo jiného nezbytného vybavení pro přístup k Mobilní aplikaci nebo Službám CO2IN. Abyste mohli používat Mobilní aplikaci nebo Služby CO2IN, budete potřebovat připojení k internetu a příslušné telekomunikační spojení. Dále berete na vědomí, že při používání mobilní aplikace budou platit podmínky smlouvy s příslušným mobilním operátorem („Poskytovatel mobilních služeb“). V důsledku toho Vám může být Poskytovatelem mobilních služeb účtován přístup ke službám síťového připojení po dobu připojení během přístupu k Mobilní aplikaci nebo jakékoli případné poplatky třetích stran. Tímto přijímáte odpovědnost za veškeré takové poplatky, které vzniknou.
  4. 3.4Vyhrazujeme si právo změnit, upravit, nahradit, pozastavit nebo odebrat jakékoli informace nebo Služby CO2IN v Mobilní aplikaci bez předchozího upozornění. Váš přístup k Mobilní aplikaci a/nebo Službám CO2IN může být také omezen, aby bylo možné provádět aktualizace, opravy, údržbu nebo zavádění nových funkcí nebo služeb. Pokusíme se takový přístup obnovit, jakmile to bude možné. Pro vyloučení všech pochybností si vyhrazujeme právo kdykoli stáhnout jakékoli informace nebo Služby CO2IN z Mobilní aplikace.
 4. 4.POVINNOSTI UŽIVATELŮ
  1. 4.1Jako Uživatel jste povinen/povinna:
   1. a)používat Mobilní aplikaci a Účet pouze v souladu s námi určeným účelem uvedeným zejména v Rámcové smlouvě a VOP;
   2. b)používat Mobilní aplikaci a Účet, včetně všech Služeb CO2IN, v souladu s EULA a příslušnými právními předpisy;
   3. c)zabezpečit Účet pomocí uživatelského jména, hesla a PIN kódu, a také začlenit a udržovat standardní bezpečnostní procesy (včetně odpovídajících technických, administrativních a fyzických záruk) k ochraně všech přístupových údajů k Účtu a zabránění neoprávněnému použití nebo neoprávněnému přístupu k Účtu;
   4. d)zachovat důvěrnost informací nezbytných k přístupu do Účtu a nepovolit používání Účtu třetími stranami;
   5. e)informovat nás o jakémkoli neoprávněném použití nebo neoprávněném přístupu k Účtu a zajistit včasné zrušení/výměnu potenciálně nebo skutečně ohrožených přístupových údajů.
  2. 4.2Bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu Uživatelé nesmí ani nemohou dovolit žádné třetí straně:
   1. a)dekompilovat, rozebrat nebo zpětně analyzovat Mobilní aplikaci, včetně poskytovaných Služeb CO2IN;
   2. b)odstraňovat, upravovat nebo zakrývat veškerá upozornění na autorská práva nebo vlastnická práva obsažená v Mobilní aplikaci nebo Službách;
   3. c)používat Mobilní aplikaci, včetně všech poskytovaných Služeb CO2IN, k vytvoření podobného nebo konkurenčního produktu nebo služby;
   4. d)získat neoprávněný přístup k Mobilní aplikaci (např. prostřednictvím jiného systému nebo nástroje);
   5. e)používat Mobilní aplikaci, včetně všech poskytovaných Služeb CO2IN, způsobem, který porušuje příslušné právní předpisy nebo porušuje práva na soukromí nebo práva z duševního vlastnictví třetích stran;
   6. f)zveřejňovat, sdělovat veřejnosti, nahrávat nebo jinak přenášet prostřednictvím Mobilní aplikace nebo Služeb CO2IN jakákoli data obsahující viry, trojské koně, červy, poškozené soubory nebo jiné počítačové programy nebo postupy, které mohou být poškozeny či již poškozeny jsou, jsou neviditelně zachyceny nebo využít jakékoli systémy, data, osobní informace nebo majetek někoho jiného;
   7. g)přenášet spam, řetězové zprávy nebo jinou nevyžádanou komunikaci prostřednictvím Mobilní aplikace nebo Služeb CO2IN;
   8. h)porušovat integritu nebo zabezpečení Mobilní aplikace, včetně všech poskytovaných Služeb CO2IN; nebo
   9. i)podniknout jakékoli kroky, které by mohly neúměrně zatížit naši infrastrukturu.
  3. 4.3Zaručujete, že všechny informace poskytnuté během Registrace a obsažené jako součást Vašeho Účtu jsou pravdivé, úplné a přesné a že nás budete neprodleně informovat o jakýchkoli změnách těchto informací tak, že aktualizujete informace ve Vašem Účtu. Nejsme povinni ověřovat správnost, přesnost, včasnost a pravdivost jakýchkoli Vámi poskytnutých informací.
  4. 4.4Pokud nejste plátcem účtu za mobilní telefon nebo jiné kapesní zařízení, které se používá pro přístup k Mobilní aplikaci, jste povinni získat povolení od plátce účtu, abyste mohli používat Mobilní aplikaci, neboť se při používání Mobilní aplikace předpokládá, že jste takové povolení od plátce účtu za mobilní telefon nebo za jiné kapesní zařízení získal/a.
  5. 4.5Odesláním jakéhokoli textu, obrázků nebo jiných dat („Materiál“) prostřednictvím Mobilní aplikace prohlašujete, že jste vlastníkem Materiálu nebo máte od vlastníka Materiálu řádné oprávnění k jeho používání, rozmnožování a šíření. Tímto nám udělujete celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní licenci k použití materiálu k propagaci jakýchkoli produktů nebo služeb. Vyhrazujeme si právo zablokovat přístup a/nebo upravit nebo odstranit jakýkoli Materiál, který by podle našeho uvážení mohl vést k porušení EULA nebo příslušných právních předpisů.
 5. 5.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. 5.1Uživatel bere na vědomí, že podmínky, na jejichž základě zpracováváme osobní údaje, se řídí Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou považovány za nedílnou součást EULA i VOP.
 6. 6.NEZLETIlÍ UŽIVATELÉ
  1. 6.1Naše Mobilní aplikace a Služby CO2IN nejsou určeny osobám mladším 15 let.
  2. 6.2Neodpovídáme za to, že Vámi poskytnuté informace nebudou pravdivé, neboť věk je ověřen na základě informací a dokumentů poskytnutých Uživatelem.
  3. 6.3Pokud jste osobou mladší 15 let, nesmíte používat Mobilní aplikaci nebo Služby CO2IN.
 7. 7.DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
  1. 7.1Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zůstáváme výhradním držitelem všech práv týkajících se Mobilní aplikace a Služeb CO2IN a že Mobilní aplikace a Služby CO2IN jsou chráněny autorskými předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Uživateli je uděleno pouze právo používat Mobilní aplikaci a Služby CO2IN v rozsahu nezbytném pro používání Mobilní aplikace a Služeb CO2IN v souladu s jejich účelem a účelem stanoveným touto EULA.
  2. 7.2Nic v této EULA ani v žádném jiném dokumentu nelze vykládat jako udělení, postoupení nebo převod jakýchkoli práv z duševního vlastnictví k Mobilní aplikaci nebo Službám CO2IN a jakýmkoli jejich částem, nebo k know-how, obchodnímu tajemství, dokumentům, technologiím, patentům nebo odborným znalostem, které vlastníme nebo které jsou používány v provozu Mobilní aplikace a poskytování Služeb CO2IN námi Uživateli.
  3. 7.3Uživatel není oprávněn Mobilní aplikaci prodat, udělit licenci, udělit podlicenci, pronajmout, šířit, zveřejnit, udělit přístup nebo ji převést na jakoukoliv třetí stranu, bez ohledu na to, zda je takové jednání za úplatu či nikoliv.
  4. 7.4Uživatel nesmí bez našeho předchozího písemného souhlasu přejmenovat Mobilní aplikaci nebo odstranit její identifikace, autorská práva, logotypy, logové značky, ochranné známky nebo jiná upozornění, informace nebo potvrzení o duševním vlastnictví. Jakékoli naše logové značky a ochranné známky jsou a zůstanou naším výhradním vlastnictvím. Uživatel musí vždy dodržovat naše pokyny a požadavky.
  5. 7.5Při používání Mobilní aplikace a Služeb CO2IN je Uživatel vždy povinen postupovat tak, aby neporušoval žádná naše práva a jednal v souladu s platnou legislativou, zejména s právními předpisy týkajícími se autorských práv. Jsme oprávněni omezit používání Mobilní aplikace nebo Služeb CO2IN, pokud Uživatel poruší tuto EULA, VOP nebo jakékoli příslušné právní předpisy.
 8. 8.OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. 8.1Mobilní aplikace a Služby CO2IN jsou Uživatelům poskytovány v podobě AS-IS. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že používání Mobilní aplikace a Služeb CO2IN je na jeho vlastní riziko. Ani my, ani naši zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, distributoři, prodejci apod. nezaručujeme, že Mobilní aplikace a Služby CO2IN nebudou přerušeny nebo že budou bezchybné; neposkytujeme ani žádnou záruku, pokud jde o výsledky, které lze získat použitím Služeb CO2IN, ani pokud jde o přesnost, spolehlivost nebo obsah jakýchkoli informací nebo služeb obsažených nebo poskytovaných prostřednictvím Mobilní aplikace a Služeb CO2IN.
  2. 8.2Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí, že: (a) je výhradně odpovědný za správné používání Mobilní aplikace a (b) nebude mít nárok na žádnou kompenzaci za jakékoli selhání Mobilní aplikace.
  3. 8.3Za žádných okolností, včetně nedbalosti, nebudeme my, naši pracovníci, zástupci nebo kdokoli jiný podílející se na vytváření, výrobě nebo distribuci Mobilní aplikace a Služeb CO2IN, odpovědní za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vyplývající z použití nebo nemožnosti používat Mobilní aplikaci a Služby CO2IN, nebo které vyplývají z omylů, opomenutí, přerušení, vymazání souborů, chyb, vad, zpoždění v provozu nebo přenosu nebo jakéhokoli selhání výkonu, ať už se týká vyšší moci, selhání komunikace, krádeže, zničení nebo neoprávněného přístupu k našim záznamům, programům nebo službám.
  4. 8.4S výjimkou případů výslovně stanovených v EULA a Rámcové smlouvě neposkytujeme žádné záruky, a to výslovné, implicitní ani zákonné, týkající se čehokoli v rozsahu smlouvy mezi Vámi a námi. Všechny předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení, kompatibility, názvu, využití obchodu a průběhu jednání jsou výslovně odmítnuty a vyloučeny. Toto omezení odpovědnosti se vztahuje zejména, nikoliv však výlučně, na veškerý software, zboží, vylepšení, vybavení a služby, které poskytujeme Uživateli.
 9. 9.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. 9.1Případný spor v souvislosti s EULA a/nebo poskytováním Služeb CO2IN bude řešen v souladu s Rámcovou smlouvou.

Tato EULA je platná a účinná od 22. února 2022.